Důležité sdělení:

Vážení klienti,

dovolujeme si vás upozornit, že ve čtvrtek 20. 6. 2024 od 13:00 bude brněnský showroom z důvodu konání firemní akce UZAVŘEN.

Děkujeme za pochopení.

Pravidla internetových soutěží společnosti Keraservis Group a.s.

1. Obecná ustanovení

1.1 Pořadatelem soutěží je: Keraservis Group a.s., IČO 01717171, sídlem: Kaštanová 515/125a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6879.

Kontaktní údaje:

Email: info@keraservis.cz

Telefon: +420 515 919 565

Web: https://www.keraservis.cz/

(dále jen „Pořadatel“)

1.2 Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta Platforms a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány Pořadateli, nikoliv společnosti Meta Platforms či jejím jednotlivým sociálním sítím.

1.3 Tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící s pravidly souhlas.

1.4 Soutěž a její bližší podmínky vyhlásí Pořadatel v příspěvku na svém profilu na sociálních sítích (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Soutěžní příspěvek nelze považovat za veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), veřejnou nabídku dle § 1780 OZ, veřejný příslib dle § 2884 OZ, vypsání ceny dle § 2887 OZ, ani jinou nabídku k uzavření smlouvy. Soutěžní příspěvek není právně závazný.

2. Podmínky účasti v soutěži

2.1 Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku či Instagramu, kteří jsou v době vyhlášení soutěže starší 18 let. Účast právnických osob je vyloučena.

2.2 Výhercem se může stát pouze účastník soutěže splňující podmínky účasti s doručovací adresou na území České republiky.

2.3 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 OZ. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá.

2.4 Do soutěže se uživatel obvykle zapojí způsobem uvedeným v Soutěžním příspěvku, např. přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“), nahráním fotky, přesdílením příspěvku Pořadatele apod.

2.5 Termín konání soutěže je oznámen v Soutěžním příspěvku.

2.6 Pořadatel si může v Soutěžním příspěvku vyhradit, že se soutěže mohou účastnit pouze osoby s veřejným profilem.

2.7 Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou v rámci jedné soutěže.

2.8 Pořadatel se může v Soutěžním příspěvku od těchto pravidel odchýlit. Tam, kde Soutěžní příspěvek a tato pravidla stanoví něco jiného, má přednost Soutěžní příspěvek.

2.9 Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že má veškerá práva ke všem odeslaným materiálům (fotografie, nahrávky apod.) a že zasláním těchto materiálů neporušuje práva třetích osob.

2.10 Účastí v soutěži soutěžící uděluje Pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci k jakémukoliv užití všech odeslaných materiálů.3. Výhra a kontaktování výherců

3.1 Výherci budou ze soutěžících vybráni způsobem uvedeným v Soutěžním příspěvku. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat výherce z osob, které splnily podmínky soutěže, dle vlastního uvážení, pokud podmínky nestanoví jiný způsob výběru.

3.2 Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 5 dnů od uvedeného data konce soutěže a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nebo Instagramu, pokud Soutěžní příspěvek nestanoví jinak.

3.3 Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra Pořadateli, který může vybrat náhradního výherce či s cenou a výsledkem soutěže naložit jinak dle svého uvážení.

4. Ceny

4.1 Výhry v soutěži a jejich počet bude určen v oznámení o příslušné soutěži.

4.2 Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru jinou výhrou stejné nebo vyšší hodnoty v případě, že původní výhra nebude dostupná z důvodů nezávislých na Pořadateli.

4.3 Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

4.4 Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora, nebo budou na náklady Pořadatele zaslány poštou na výhercem uvedenou adresu v České republice. Při vrácení zásilky zpět Pořadateli neproběhne žádný další pokus o doručení a výherce bude mít možnost si do 7 dnů od vrácení výhru vyzvednout v sídle Pořadatele nebo výhra propadne.

4.5 Pořadatel nenese odpovědnost za nedodání výhry z důvodu chyb nebo nedostatků na straně poskytovatelů poštovních služeb nebo jiných třetích stran

5. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž ukončit či pozastavit, pozměnit její podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s těmito pravidly či dobrými mravy.

5.2 Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně Pořadatele.

5.3 Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen či zablokován; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

5.4 Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

6.1 Účastník soutěže poskytuje účastí v soutěži organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové či instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

6.2 Dále soutěžící bere na vědomí všechna práva, která vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR), tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva vyplývající z kapitoly III tohoto nařízení. V případě pochybností o dodržování práv Pořadatelem se může s podnětem obrátit na Pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.3 Podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů mohou soutěžící najít na https://www.keraservis.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Soutěžní příspěvky nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy a nesmí v rozporu s odst. 2.9 pravidel porušovat práva třetích osob.

7.2 Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby

7.3 Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.

7.4 Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmysl poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže, byť ve stadiu pokusu, může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.

7.5 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto soutěží budou řešeny dle platných právních předpisů České republiky a příslušné k jejich řešení budou soudy České republiky.

7.6 Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky dle svého uvážení kdykoliv změnit, a to bez předchozí notifikace. Jakékoliv změny pravidel budou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách pořadatele nebo na profilu pořadatele na sociálních sítích. Aktuální znění pravidel je dostupné na www.keraservis.cz/pravidla-internetova-soutez/.

7.7 Pokud se jakékoliv ustanovení těchto pravidel stane neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení těchto pravidel nadále platná a účinná. Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které nejlépe odpovídá původnímu záměru a účelu neplatného ustanovení.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 23. 5. 2024

 

Proč koupelna od nás?

Odběr Novinek

Zadejte Vaši emailovou adresu a my vám budeme posílat všechny novinky, slevy a zajímavé akce.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Spinner